Dostávám často otázku: „Zdědil jsem byt. S manželkou bydlíme ve svém, tak jej chci pronajímat. Kdybychom se někdy v budoucnu rozváděli, budu se muset s manželkou o zděděný byt dělit? Lze to nějak zaonačit, aby i v případě rozvodu zůstal jen můj?“  Ve stručnosti vysvětlím, jak to je s děděním, darováním,  rozvodem a společným majetkem podle nového občanského zákoníku.

 

Zjednodušené pravidlo říká, že všechno to, co jste získali po svatbě (ať už jste to pořizovali společně, nebo jen jeden z vás), vlastníte dohromady s vaším manželem (manželkou) v takzvaném společném jmění manželů. Vlastnit můžete jednak majetek (movité věci, nemovitosti, pohledávky nebo například podíl ve společnosti či družstvu), ale i dluhy. Společné jmění manželů (dále jen „SJM“) zpravidla vzniká uzavřením manželství (svatbou) a zaniká zánikem manželství tedy buď rozvodem, nebo smrtí.

A jak je to tedy s tím zděděným bytem? To zjednodušené pravidlo o tom, co patří a co nepatří do SJM, obsahuje zákonem stanovené výjimky a toto je jedna z nich. Do SJM nepatří majetek, který získal pouze jeden z vás děděním nebo odkazem. Takový majetek zůstává výlučným majetkem toho, kdo jej zdědil, i když se tak stalo během manželství. Jestli jste tedy vy po svatbě zdědil /a byt v hodnotě dvou milionů, patří ten byt pouze vám a v případě rozvodu se o něj s manželem nebo manželkou nebudete dělit.

Jiné by to bylo tehdy, kdybyste cokoli zdědili nebo nabyli odkazem jako manželé oba dohromady. Pak by takto zděděný byt patřil vám oběma a při rozvodu by se musel vypořádat. Zůstavitel (ten, po kom dědíte) by však musel výslovně projevit vůli, že dědictví (byt) připadne vám oběma do společného jmění manželů. Tato situace mohla nastat nejdříve 1. ledna 2014.

Naprosto stejné je to s darováním. Ani tyto věci nepatří do SJM pokud si to dárce výslovně nepřál. Opět je možné nabýt majetek do společného jmění darováním až od 1. ledna 2014. A jakýkoli majetek nabytý v restituci součástí společného jmění manželů není.

Zajímavé však je, že když se manžel rozhodne zděděný byt pronajímat, příjem z nájmu patří oběma manželům dohromady. Zisk z výlučného majetku totiž patří do SJM, takže i když jde o nájem z bytu patřícího jen jednomu z manželů, budou vybrané peníze společné. Ziskem se zde myslí výnos po odečtení nákladů.

U dědictví nebo darování tak není třeba lámat si hlavu s tím, jak zabezpečit, aby manžel nebo manželka v případě možného rozvodu někdy v budoucnosti nedostal/a polovinu majetku. Pokud je majetek ve vašem výlučném vlastnictví, není součástí společného jmění manželů a proto ani není důvod jej jakkoli dělit, kdyby na rozvod někdy došlo.